En Kapsamlı ve En Entegre Çözümleri Sunmayı Bir İlke Edindik, IT Advisor

Nebim: En Kapsamlı ve En Entegre Çözümleri Sunmayı Bir İlke Edindik

1. Kısaca Nebim'i tanıyabilir miyiz?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim, 1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip bağımsız yazılım firmalarındandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye'nin en fazla tercih edilen yerli yazılım şirketidir.

Bugün Türkiye geneline yayılmış Nebim Çözüm Ortakları ile birlikte 400 kişiyi aşan uzman bir kadro; hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, halı, mobilya, optik, elektronik ve mücevher başta olmak üzere 9.000'den fazla firma ve 60.000'den fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmektedir. Nebim'in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi iş yazılımlarından ve hizmetlerinden yararlanan firmalar; işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmekte ve iş süreçlerini verimli yönetebilmektedirler.

2. ERP'yi kurumlar için bu denli önemli kılan unsurlar nedir?
Birlikte çalıştığımız firmalarda da görüyoruz ki, günümüzde birçok firma yurt dışından ürün tedarik ediyor, başka ülkelere satış gerçekleştiriyor ve globalleşiyor.  Aynı zamanda firmalar globalleşen dünyada yabancı rekabetin etkisini de daha çok hissediyorlar. Böyle bir ortamda, büyüyen iş hacimleri ve daralan kar marjları; işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve firmaların operasyonel süreçlerini daha etkin yönetmesini giderek daha önemli kılıyor. Firmalar, operasyonlarını ve büyüyen iş hacimlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmek, kaynakları verimli kullanabilmek ve rekabete karşı farklılaşabilmek istiyorlar. Bu noktada; firmaların eski, hantal, kendilerine özgü olarak geliştirmiş oldukları yazılım altyapılarından modern ERP'lere geçmeleri bir zorunluluk halini alıyor. Biz de Nebim olarak geliştirdiğimiz ERP çözümümüz olan Nebim V3 ile firmalara ERP konusunda en ideal çözümü sunmayı hedefledik.
ERP'yi önemli kılan unsurları önem derecelerine göre sıralamak gerekirse; öncelikle firmaların boyutlarına değinmek istiyorum. Çok küçük firmaların ERP'siz de yönetebileceğini de söylemek mümkün.  Ancak incelediğimizde; birden çok ofis lokasyonu, ürün çeşitliliği, birden çok tedarikçi ile çalışma, birden çok kanaldan satış, çok depolu ortamlarda ürünlerin doğru dağıtımları, perakende satış noktaları ile lojistik entegrasyonları, üretimin verimliliğinin takibi, finansmanın yönetimi, belli bir boyuta ulaşmış bir firmanın insan kaynaklarının yönetimi; tüm süreçlerin entegre olduğu ve tüm bilginin anında raporlanabileceği bir ERP sistemini şart koşuyor.

ERP'yi firmalar için önemli kılan bir başka unsur da sistemdeki verinin üzerinde karar alınabilecek şekilde enformasyona dönüştürülmesi, bu bilginin kolay erişebilir olması ve bu sayede firmanın rakamlarla yönetilmesini sağlamasıdır. ERP'yi kullanan departmanlardaki kullanıcıların günlük işlerini takip ettikleri tüm süreçlerin entegre olmaları, aynı verinin farklı sistemlerde tekrarlanmaması, tekilleştirilmiş ürün, tedarikçi ve müşteri bilgileri ile çalışılması ERP'nin en önemli faydalarından diye bahsedebiliriz. Tüm bilgilerin entegre olduğu bir ERP sistemi; firmaların daha hızlı hareket etmelerini ve daha az maliyetle daha etkin çalışmalarını mümkün kılacak, planlama süreçlerini yürütürken firmaların satışlarını ve marj potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkartacak, işletme maliyetlerini azaltacak, üst yönetimin verdiği hedefleri firmaların yönettikleri kaynaklara ve operasyonlara sayısal olarak bağlamalarını mümkün kılacaktır.
ERP'yi firmalar için önemli kılan bir diğer unsur olarak da, firmaların ERP'ye geçiş sürecinde kendilerini yenilerken, kendi sektörlerinde kendilerinden daha deneyimli firmaların uyguladıkları iş yapış biçimlerinden ilham alabilmeleri ve bu sayede daha verimli çalışma yöntemlerini adapte edebilmelerini söyleyebiliriz. Bunu sağlamak için önemli olan, ERP sağlayıcılarının sektörel deneyimlerinin olması ve firmaların seçtikleri ERP çözümünün kendi sektörlerinde kendini kanıtlamış olmasıdır.

3. Türkiye'de kurumların ERP'ye yaklaşımı ne yönde?
Nebim olarak kendi hizmet verdiğimiz pazarlarda da gözlemlediğimiz üzere, ERP pazarı Türkiye'de son üç yıldır çift haneli büyüme rakamları gösteriyor. Bunun birçok nedeni var. Nitekim Türkiye ekonomik olarak gelişmekte ve dünyadaki gelişmekte olan ülkeler arasındaki konumu hızla yükselmekte. Sermayelerin arttığı, iş hacimlerinin büyüdüğü, firmaların dış ticaretlerinin geliştiği bir ortamdayız. Böyle bir ortamda rekabete karşı avantajlı olmak, işletme kaynaklarını verimli kullanmak, karlılığı korumak ve iş modellerinde inovasyon yapmanın önemi artıyor. Dolayısıyla firmaların eskimiş, hantal ve birbirinden kopuk yazılımlardan modern, entegre ERP platformlarına geçişleri önem kazanıyor.

 4. Bir ERP çözümünden beklenen verimin alınması için kurumlara ne gibi görevler düşüyor?
Öncelikle kurumların kendi ihtiyaçlarını belirlemeleri, bu ihtiyaçları doğru anlayarak, mevcut iş süreçlerini de göz önünde bulundurarak bir analiz yapmaları ve bu analiz doğrultusunda yol almaları gerekmektedir. Bu nedenle ihtiyaçlar belirlendikten sonra, ihtiyaçları karşılayacak en doğru ERP çözümü seçilmelidir.
Önemli bir başka konu; firmalar ERP'yi yalnızca bir bilişim projesi olarak değil, bir iş projesi olarak yönetmelidir.  Tüm iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler için yeni bir dönem olan ERP sistemine geçiş sürecinde özellikle üst yönetim ve anahtar kullanıcılar da bu anlayışla işin içinde olmalılardır.
Bir diğer konu: ERP projesinde firmalar genellikle süreçlerini iyileştirmek için değişiklikler yaparlar. Değişime açıklık ve hızlı karar alabilme, kurumlar için önemli. Bunu sağlayabilmek için ERP sağlayıcısı ve ERP'yi uyarlayan firmanın da birer ortak olarak birlikte ve yakın çalışmaları gerekli. Nitekim ERP sağlayıcısının firmaya karar verme sürecinde yön göstermesi, gerektiğinde ekstra özveri ile çalışması, yenilikleri ve uygulama örneklerini paylaşması önemli.
Kurumların özellikle anahtar kullanıcılarının zamanlarını ERP projesine ayırmalarını sağlayacak bir ortam hazırlaması, günlük operasyonlar devam ederken bir yandan da ERP proje toplantılarına zaman ayırması verim açısından önemlidir.

ERP projeleri birçok safhadan oluşmaktadır; yukarıda da değindiğimiz üzere proje öncesi ihtiyaçların analiz edildiği bir hazırlık süreci, bu analiz doğrultusunda belirlenecek ERP seçimi,  kurulum süreci, canlı kullanıma geçiş ve uzun vadeli destek gibi evreleri kapsamaktadır. Bu noktada proje beklentilerini, proje safhalarını, eski süreçlerden yenilerine geçişi yönetebilmek lazım. Bunun için de hem ERP sağlayıcısı ile hem de kurum içerisinde çalışanlar ile düzenli iletişim önemli. Canlı kullanıma geçilecek zaman, bu süreçte neler değişecek, neden değişecek, faydaları ne olacak gibi pek çok bilginin netleştirilmesi ve kurum içinde bu bilincin oluşturulması gerek.

Pek çok önemli evresi bulunan ERP projeleri için seçim yapılırken yalnızca günlük ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmamalı, ileride doğabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek bir yapı seçilmelidir. Bundan dolayı, ürünün kapsamı ve altyapısı incelenmeli, ERP sağlayan firmanın uzun vadeli desteği göz önünde bulundurulmalıdır. Proje süresince; ERP sağlayıcı ile birlikte ortak proje planının düzenli olarak izlenmesi, kilometre taşlarına zamanında erişileceğinin monitör edilmesi, olası gecikmeler ile ilgili erken uyarı mekanizmalarının yürürlüğe konması ve bu sayede proje risklerinin yönetilmesi ERP'den alınacak verim açısından önemlidir.

Son olarak, ERP uyarlaması sürecinde ürün hiyerarşileri, tedarikçi kodlamaları, maliyetlerin nasıl hesaplanacağı gibi birçok konuda karar almak gerekiyor. Proje kapsamında; bir takım süreçler değişebilir, kimi departmanlar birleşebilir, yeni birimler ve süreçler oluşabilir. Böyle değişikliklerin olabileceği bir ortamda seçeneklerin tüm avantajları ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilerek kararların hızlı bir şekilde alınabileceği bir ortamın oluşturulması ve bu çalışma ortamında görev alabilecek nitelikte bir ekibin kurulması en önemli unsurların başında geliyor.
Kurumlarda ERP çözümlerinin uygulanması önemli bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Bu anlamda çözümün tüm yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenmesi ERP çözümünden beklenen verimi ve başarıya elde etmek de en önemli noktadır.

5. Nebim ERP ile ilgili ne gibi çözümler sunuyor?
Nebim olarak Nebim V3 ERP çözümünü firmalara sunmaktayız. Nebim V3; planlamadan satın almaya, üretimden sevkiyata, tüm satış kanallarındaki uç noktalarda gerçekleşen satıştan satış sonrası hizmetlere kadar; bir perakendeci, toptancı ya da üretici firmanın gereksinim duyacağı tüm iş süreçlerini baştan sona kapsamaktadır.

Nebim V3'ün desteklediği iş süreçleri ve fonksiyonlar tasarlanırken; özellikle perakende, toptan satış ve üretim gerçekleştiren, toptan, perakende, bayi gibi çok kanallı yapıları olan, çok uluslu operasyonları hedefleyen firmaların gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Nebim V3'ün ortak bir platform üzerinde geliştirilmiş olan uygulamaları; firmaların tüm ofislerinde, fabrikalarında ve perakende satış noktalarında - hem arka ofiste hem de ön ofiste (POS) - görev alan kullanıcıların gereksinim duydukları süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, firmaların iş birliğinde oldukları iş ortaklarının satışlarının, stoklarının ve hatta muhasebelerinin de aynı ERP platformu üzerinde yönetilmesi Nebim V3 tarafından desteklenmektedir.

Nebim V3 tüm bu fonksiyonelliği modüler ancak birbirleri ile tümüyle entegre olarak çalışan uygulamalar ile sağlamaktadır. Kendi aralarında belirli zamanlarda "batch" veri nakli ile kısmen entegre olan çözümlerin aksine, Nebim V3 uygulamaları aynı platform üzerinde çalışmakta, gerçek zamanlı olarak veri entegrasyonu sağlamakta ve ortak bir Nebim V3 ERP versiyonu olarak aynı anda güncellenmektedir. Bu sayede Nebim V3 hem ERP işletme toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirmekte, hem de departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır.

6. İmplementasyon (Özelleştirme) kurumların yanlış kullanımına maruz kalıyor. Kurumlar nerede durmaları gerektiğini bilmiyor. ERP çözümleri özelleştirilirken nelere dikkat edilmeli?
İmplementasyon sürecinde başarının anahtarı doğru dengeyi kurmakta. Yukarıda da bahsetmiş olduğum üzere; ERP uyarlama bir iş projesi olarak yürütülmeli, bir bilişim projesi olarak değil. Bu noktada, kurumun iş gereksinimleri ve rekabete karşı farklılaşma stratejileri özelliştirmenin nerede duracağını belirlemeli. Hem sektörel yenilikler ve uygulama örneklerinden Ancak tümüyle eski alışkanlıkları silip atmak da kurumlara zarar verebileceği gibi,  yeniliklerden ve uygulama örneklerinden/ yeterince yararlanamamak da zarar verecektir. Bu nedenle implementasyon sürecinde dengeyi doğru kurmak için sektörel deneyimi yüksek olan bir ERP sağlayıcısı ile yakın bir işbirliğinde çalışmanın ve hızlı karar alabilmenin önemi daha da artıyor.

Kaynak: IT Advisor Ağustos 2013 Sayısı

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.